WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU RURA W RURZE RWC

Wymienniki RWC znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie chłodzone lub ogrzewane medium jest półpłynne, ma dużą gęstość i lepkość, jest zanieczyszczone cząstkami stałymi lub włóknami. Dzięki odpowiednio dużym średnicom rur oraz modułowej budowie wymienników możliwy jest swobodny przepływ medium o praktycznie dowolnych parametrach termodynamicznych. RWC mogą być dopasowane do istniejących instalacji oraz wyposażone w czujniki niezbędne m.in. do kontroli temperatury produktu i medium po stronie płaszcza (temperatura odprowadzanych ścieków przemysłowych do kanalizacji oraz wód chłodniczych nie może przekraczać 35°C za: Dz.U 2016 poz. 1757 oraz Dz.U. 2014 poz. 1800). Dodatkowe wyposażenie może również obejmować układ korekcji pH przed zrzutem mediów do pozazakładowej oczyszczalni ścieków.

wymiennik rwc

KONSTRUKCJA:

 • Wymiennik RWC składa się z koncentrycznych rur: wewnętrznej, przez którą przepływa produkt oraz zewnętrzną, którą przepływa czynnik grzewczy lub chłodzący.
 •  Budowa modułowa umożliwia połączenie kilku sekcji wymiennika w zależności od danych parametrów po stronie produktu i płaszcza. ´
 • Wykonie rur ze stali nierdzewnej AISI 304 / AISI 316,
 • Przyłącza kołnierzowe lub spawane
 • temperatura do +110°C
 • ciśnienie: po stronie produktu do 1,6 MPa, po stronie płaszcza do 1,0 MPa
 • wysoki współczynnik przenikania ciepła
 • do mediów o dużej lepkości i gęstości
 • do mediów zawierających cząstki stałe i włókna
 • powolny przepływ dla płynów wrażliwych
 • możliwości dopasowania do ograniczonej przestrzeni
 • zastosowanie jako wymiennik ciepła
 • skraplacz lub parownik
 • proste zwiększenie powierzchni wymiany ciepła przez dodanie kolejnych modułów
 • łatwe mechaniczne czyszczenie dzięki rozbieralnej konstrukcji
wymiennik rwc

APLIKACJE:

 • ścieki w każdym przemyśle – odzysk ciepła w pralniach – produkcja pasz dla zwierząt
 • Ciepłownictwo: skraplacze – parowniki – ciepła woda użytkowa – oleje – odzysk ciepła – stocznie – branża automotive
 • Przemysł spożywczy: cukrownie – przemysł mięsny – produkcja owocowo-warzywna
 • Farmacja: produkcja szczepionek – procesy farmaceutyczne
 • Inne,paremetry tech wymienniki

Mieszacze/Mieszalniki Statyczne

Wpływające do urządzenia składniki mieszaniny są dzielone na warstwy. Podczas przepływu przez kształtki mieszające warstwy tych składników ciągle się rozdzielają i łączą oba płyny aż do momentu otrzymania mieszaniny jednorodnej na wylocie. Niewątpliwą zaletą jest brak części ruchomych, dzięki czemu mieszalnik nie wymaga konserwacji.

meszacz

mieszacz1

 

Możliwe zastosowania:

Mieszalniki statyczne są wykorzystywane w celu uzyskania mieszaniny jednorodnej m.in.: – w przemyśle chemicznym: przy produkcji nawozów, konserwantów, zawiesin, farb, związków polimerowych (np. kleje, silikony, związki etylenowe i nylonowe, uszczelniacze); – w przemyśle papierniczym: do mieszania czarnego ługu, mydeł i olejów; – w przemyśle rafineryjnym: przy produkcji oleju opałowego i substancji ropopochodnych; – w przemyśle spożywczym: do produkcji czekolady, syropów, sosów, produktów mlecznych itp.; – w procesach uzdatniania wody: do uśredniania składu wody, napowietrzania jej, do dozowania chemikaliów i korekty pH, a także do rozcieńczania polielektrolitu

Stopień wymieszania na wylocie mieszalnika:

Do oceny stopnia wymieszania płynów w urządzeniu obliczany jest współczynnik CoV w określonym przekroju. Współczynnik ten określa odchylenie lokalnego stężenia czynnika od stężenia średniego w tym przekroju. Im wartość współczynnika CoV jest mniejsza, tym lepszy jest stopień wymieszania płynów.
Dla przykładu: wartość współczynnika CoV równa 0,01 oznacza uzyskanie jednorodności mieszaniny na poziomie 99,9%. Ponadto dobór optymalnego rozwiązania odbywa się na podstawie badań CFD.

Sposób zamawiania:
W zamówieniu należy podać:

– rodzaj mieszanych płynów;

– objętościowe natężenie przepływu płynów Qr [m3/h];

– gęstość płynów ρ1 [kg/m3] w zadanej temperaturze mieszania tr [°C];

– ciśnienie robocze pr [bar] i maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia Δp [bar];

– maksymalną dopuszczalną długość mieszalnika L [mm] oraz rozmiary przyłączy;

– rodzaj materiału połączenia

PPO Prasa Pierścieniowa do Osadu

PPO PRASA PIERŚCIENIOWA DO OSADU

Zasada działania:

Osad dopływa do prasy z flokulatora króćcem umiejscowionym w dolnej części urządzenia. Motoreduktor napędza wał ze wstęgą ślimakową, która wynosi osad w górę urządzenia. Ciecz przesiąka przez sito dynamiczne pozostawiając osad na jego wewnętrznej stronie. Zagęszczony osad transportowany jest do komory wysypu, a odciek odprowadzany jest króćcem odciekowym. Prasa posiada płynną regulacje prędkości obrotowej ślimaka i ustawienia wielkości szczeliny między tarczą dociskową osadzoną na wale prasy, a obudową komory wysypowej, co pozwala na regulację stopnia odwodnienia osadu.

 

Linia do osadu - Schemat

Przeznaczenie:

Prasa zdobyła szerokie uznanie wśród klientów pracując w branżach:

 • ochrony środowiska
  -w komunalnych oczyszczalniach ścieków,
  -w przemysłowych podczyszczalniach ścieków.
 • recyklingu tworzyw sztucznych
  –  do odwadniania skratek z podczyszczania wód z układów  mycia tworzywa,
  –  do końcowej filtracji ścieków,
  –  do odwadniania płatka po myciu.
 • mięsnej, drobiarskiej
  –  do mechanicznego odwadniania resztek  poubojowych,
  –  do podczyszczania wody z podrobów.
 • spożywczej
  – w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw,
  – do odwadniania zanieczyszczeń odseparowanych na sitach.
 • browarniczej
  –  do filtracji wody z mycia kadzi fermentacyjnych,
  – do mechanicznego podczyszczania ścieków.
Prasa do osadu

Cechy:

 • wysoka wydajność
 • prosta obsługa – sterowanie automatyczne
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali, odporne na środowisko chemiczne
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • budowa prasy zapewnia ciągłe czyszczenie się szczeliny
 • dobór szczeliny w zależności od medium
 • zwarta i bezpieczna zabudowa spełniająca wymogi BHP
 • prasa przystosowana do odwadniania mediów zawierających tłuszcze
 • mała awaryjność i szybki zwrot inwestycji

Korzyści:

 • dokładne odwodnienie odseparowanych zanieczyszczeń
 • małe zapotrzebowanie na energię elektryczną (1-3kW)
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • małe zapotrzebowanie na wodę do mycia
 • kompaktowa, wymagana przestrzeń ok. 6m2
 • dostępny serwis producenta
 • obniżenie kosztów oczyszczania ścieków

ELEKTROKOAGULACJA – Oczyszczanie i neutralizacja metodą elektrokoagulacji

Elektrokoagulacja to innowacyjna metoda skutecznie usuwająca trudne zanieczyszczenia ze ścieków.

Metoda ta ma zastosowanie przede wszystkim do ścieków przemysłowych, np.: – garbarskich,  – papierniczych, – hutniczych, – galwanicznych, – farbiarskich,  – obróbki skrawaniem i innych

Proces elektrokoagulacji składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich zachodzi elektroliza zanieczyszczeń cieczy poprzez zastosowanie anody Fe lub Al.
Dzięki zjawisku elektrolizy, czyli ruchu naładowanych cząstek w kierunku odpowiednich elektrod, zanieczyszczenia ulegają aglomeracji i wytrącają się ze ścieku. Powstające elektrokoagulanty nie pochodzą z dodawanych chemikaliów jak w przypadku chemicznej koagulacji, ale tworzą się podczas pracy elektrod. W wyniku reakcji redox powstają mikropęcherzyki gazu skutkujące flotacją zanieczyszczeń, a po ich odgazowaniu – osadem. Dzięki znacznej poprawie efektywności prądowej procesu oraz zwiększeniu jej wydajności, metoda stała się konkurencyjna i skuteczna także np. przy oczyszczaniu wody i ścieków z metali, barwników, materii organicznej (ChZT BZT5), zawiesin ciał stałych, koloidów, a nawet arszeniku.

elektrokoagulacja
 • redukcja zanieczyszczeń nawet powyżej 99%
 •  możliwość zawrócenia oczyszczonej wody do procesu brak konieczności używania dużych ilości środków chemicznych
 • obniżenie kosztów oczyszczania ścieków
 • innowacyjna metoda doradztwo,
 • projekt i realizacja możliwa pomoc w znalezieniu finansowania inwestycji
 • dostosowanie do wymagań i norm (dyrektyw UE, ustaw, rozporządzeń, norm, specyfikacji itp.)

Zbiorniki Ciśnieniowe, Magazynowe, Procesowe

Oferujemy zbiorniki  produkowane według indywidualnych wymagań Klienta.

Produkujemy:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • reaktory chemiczne
 • zbiorniki magazynowe
 • mieszalniki
 • zbiorniki procesowe
 • krystalizatory
 • zbiorniki sprężonego powietrza
 • kondensatory
 • wymienniki ciepła
 • kolumny
 • silosy
 • zasobniki

Nasze urządzenia mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

 • chemicznym
 • kosmetycznym
 • spirytusowym
 • farb i lakierów
 • petrochemicznym
 • przetwórstwa owocowo – warzywnego
 • spożywczym

W zależności od przeznaczenia urządzenia lub potrzeb zamawiającego, zbiorniki produkowane są dla szerokiego zakresu temperatury roboczej od -40°C do 150°C. Ciśnienie robocze do uzgodnienia, w zależności od pojemności. Jako doświadczony producent zbiorników, na życzenie klienta wykonujemy dokumentację techniczno-projektową całkowicie od podstaw, zgodną z wymaganiami sztuki inżynierskiej oraz warunkami technicznymi obwiązujących w Polsce i UE wg Dyrektywy 2014/68/UE.

Zapewniamy wysoką jakość wykonania, potwierdzoną odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Zbiornik Powietrza Nierdzewny

Zakres średnic – od 500 mm do 4 200 mm

Materiał Wykonania – Stal Węglowa, Stal Kotłowa, AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 329

Grubość płaszcza – od 3 mm do 25 mm

Ciśnienie – wg wymagań

Produkujemy również zbiorniki o większym zakresie średnic bezpośrednio u Klienta.

Filtry koalescencyjne (koalescery)

Filtry koalescencyjne (koalescery) służą do usuwania ze sprężonego powietrza lub gazów, zanieczyszczeń naturalnych oraz tych, które powstały w trakcie procesu przetwórczego, w tym wody, aerozoli oleju czy cząsteczek stałych. Koalescery znajdują zastosowanie na wielu etapach technologicznych w takich gałęziach przemysłu jak petrochemiczny, rafineryjny czy chemiczny.

 

W filtrach tych wykorzystywane jest przede wszystkim zjawisko koalescencji, czyli procesu, polegającego na łączeniu się  dwóch lub większej ilości cząsteczek w pojedynczą cząstkę. Dzięki temu w filtrze płynne cząsteczki łączą się ze sobą i wskutek grawitacji spływają po warstwie drenażowej do dolnej części obudowy filtra, gdzie są gromadzone a następnie odprowadzane. Cząsteczki stałe są natomiast wyłapywane i zatrzymywane we wkładzie filtra. Należy przy tym pamiętać, że w miarę gromadzenia się zanieczyszczeń stałych na filtrze jego wydajność maleje zwiększając spadek ciśnienia. Ważnym jest więc odpowiedni dobór parametrów urządzenia w zależności od jego zastosowania. Po wstępnym wywiadzie dotyczącym m.in. rodzaju filtrowanych substancji – indywidualnie dobierzemy najlepsze parametry koalescera do Państwa potrzeb.

 

Filtry koalescencyjne służą również do rozdziału układów dwuskładnikowych takich jak emulsja, piana, aerozol czy zawiesina. Ich separacja jest niezwykle ważnym etapem przemysłu produkcyjnego, a umożliwiają ją np. separatory grawitacyjne, wirówki czy koalescery. Najważniejszą cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę przy wyborze filtra koalescencyjnego jest jego wydajność.

koalescer

Parametry pracy filtrów koalescencyjnych:

 •  materiał obudowy: stal węglowa, kotłowa lub kwasoodporna,

Cechy:

 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • praca przy niskich i wysokich ciśnieniach
 • zwarta zabudowa

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń  w systemie
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

udzielanej przez PFTechnology Sp. z o.o. Sp.k.

dla przedsiębiorców na produkowane wyroby

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji regulują warunki gwarancji jakości udzielanej przez PFTechnology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wierzbicy, ul. Kościuszki 96, 26-680 Wierzbica, NIP 665-192-84-16, (zwanej dalej Gwarantem), dla przedsiębiorców na wyroby produkcji Sprzedającego.
 2. Gwarancja jakości jest udzielana  na piśmie, w ofercie lub w umowie i przysługuje wyłącznie w przypadku dokonania sprzedaży.
 3. Gwarancja jakości udzielona na wyrób sprzedany do klienta mającego siedzibę na terytorium Polski obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Gwarancja jakości udzielona na wyrób sprzedany i wysłany przez Gwaranta do klienta do kraju poza terytorium Polski, obowiązuje wyłącznie na terenie tego kraju.
 4. Gwarancja jakości  obejmuje ukryte wady fizyczne, czyli wady, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 5. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty dokonania sprzedaży, chyba że Gwarant określił inaczej w ofercie, w umowie lub w Karcie Gwarancyjnej.
 6. Szczególne Warunki Gwarancji mogą wynikać z umowy lub z Karty Gwarancyjnej Wyrobu, jeżeli zostanie ona dołączona do wyrobu w momencie dokonywania sprzedaży.
 7. Kupujący może skorzystać z gwarancji jakości pod warunkiem, że będzie użytkował dostarczone mu wyroby wyłącznie w warunkach eksploatacyjnych określonych przez Strony przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku odmiennego zastosowania wyrobu gwarancja jakości nie obowiązuje.
 8. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  1. naturalnego zużycia się wyrobu w wyniku jego normalnej eksploatacji,
  2. czynników, które nie mogą być jednoznacznie określone lub spełnione; np. pracy wyrobu przez określony czas bez względu na intensywność wykorzystania  wyrobu,
  3. wyrobów, które były naprawiane lub  modernizowane lub modyfikowane przez podmiot inny niż Gwarant,
  4. wyrobów, które zostały w niewłaściwy sposób transportowane lub magazynowane lub montowane (montaż i demontaż) lub użytkowane lub konserwowane, w tym z użyciem części zamiennych nie pochodzących od Gwaranta;
  5. wyrobów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  6. wyrobów, który były nieprawidłowo eksploatowane na skutek niewłaściwego ich zamontowania oraz braku okresowych przeglądów (np. brak przeglądu i nadzoru pracy urządzenia),
  7. wyrobów niekonserwowanych lub konserwowanych nieprawidłowo,
  8. wyrobów, które zostały zmodyfikowane bez zgody Gwaranta (PFTechnology w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zagrożenia wynikające z używania zmodyfikowanego towaru)
  9. wyrobów, które zostały uszkodzone w transporcie,
  10. części, które wymagają wymiany z uwagi na normalne zużycie się (akcesoria montażowe, śruby, nakrętki itp.),
  11. wyrobów wykonanych wg. rysunków technicznych dostarczonych przez Kupującego, w przypadku gdy wada powstała na skutek zastosowania się do rysunku Kupującego,
  12. wzorów i próbek dostarczonych Kupującemu w celu zaprezentowania produktu,
  13. wyrobów przekazanych do Kupującego nieodpłatnie,
  14. wyrobów określonych w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowe”
  15. nieprzewidzianych wypadków losowych i ich wpływu na wyroby (np. klęski żywiołowe, akty wandalizmu, zjawiska siły wyższej).
 9. Gwarancja jakości wygasa w przypadku, gdy Kupujący na żądanie Gwaranta nie dostarczy mu wadliwego wyrobu celem sprawdzenia lub nie udostępni go  przedstawicielom Gwaranta w celu dokonania oceny, pomiarów i weryfikacji istnienia wady.
 10. W razie stwierdzenia wady, obowiązki Gwaranta z tytułu gwarancji jakości obejmują wyłącznie usunięcie wady fizycznej rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad, wedle uznania Gwaranta, w zakresie wyrobu lub jego części, które okazały się być wadliwe w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego.
 11. Naprawa lub wymiana, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji odbywa się w zakładzie Gwaranta, chyba, że Gwarant postanowi inaczej.
 12. Kupujący zobowiązany jest, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości:
  1. Dokonywać systematycznych przeglądów i regulacji  eksploatowanych wyrobów, na które udzielono gwarancji, potwierdzania czasu ich pracy oraz dokonywanych przeglądów  wyspecyfikowanych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia,
  2. W przypadku stwierdzenia wady zgłosić ją pisemnie  w terminie do 5 dni roboczych od jej wykrycia,
  3. Podjąć niezwłocznie stosowne działania zapobiegające powiększaniu się wady urządzenia,
  4. Do zgłoszenia wady dołączyć wymagane dokumenty wymienione poniżej,
  5. Do dokumentacji zgłoszenia reklamacji dołączyć dokumentację zdjęciową wadliwego podzespołu w miejscu jego zabudowy (przed demontażem).
 13. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury stanowiącej dowód zakupu, nazwę i rodzaj towaru, ilość reklamowanych wadliwych sztuk, wskazanie miejsca znajdowania się wyrobów, dokładny opis wady oraz dokumentację zdjęciową wady, w tym w miejscu zabudowy.
 14. Gwarant przystąpi do usuwania wady po ustaleniu wszystkich okoliczności niezbędnych do stwierdzenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę.
 15. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę, Gwarant dokona naprawy lub wymiany wyrobu w terminie uzgodnionym z Kupującym, technicznie możliwym do wykonania przez Gwaranta, nie dłuższym niż 60 dni od dnia ustalenia, że wada ma charakter wady ukrytej i jest objęta gwarancją.
 16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo tylko co do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 17. W przypadku gdy Gwarant ustali, że wada zgłoszona przez Kupującego nie istnieje lub nie jest objęta gwarancją jakości, Gwarantowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością oceny towaru (np.: koszty dojazdów serwisu, koszty badań, itp.). W uzasadnionych przypadkach Gwarant może nie obciążać Kupującego tymi kosztami.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza obowiązku terminowej  zapłaty za zakupiony towar.
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie.
 20. Ze względu na udzielenie gwarancji jakości wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady.
 21. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji obowiązują zasady określone w przepisach krajowych i międzynarodowych.
 22. Gwarant jak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd dla miasta Radom.
 23. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 01.01.2017r.

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K. 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 96,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : Dariusz Szpilski – tel. 501 458 286
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania, kontaktowania się z klientem/korespondowania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi
 • dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Home

PFTechnology is a manufacturer of machines, devices and processing solutions with their applications, technical and advisory services in the field of filtration, separation and dehydration. We have been on the market since 1998. Professional approach, commitment of all employees, individual approach to needs of our customers and with over 10 years of experience, let us enjoy recognition and confidence of our clients all around world. Our devices, machines, and first of all complex solutions in the form of complete technological lines, they all find the wide application in many branches, in particular at treatment of water and sewage.

They work successfully on water systems in production processes of foamed polystyrene, artificial fertilizers, vegetables and fruits, juices, roasting of peanuts, epoxy and polyester resins, oils and lubricants, recuperation of washing powder, starch, soda, glass wool, municipal sewage plants, hydro transport for vegetables and fruits, meat and poultry processing. We are ISO 9001:2008 Certified, our machines are designed and manufactured to Directives 97/23/WE and  OBAC/03200ZR/13 certification for machine repairs (decanters , centrifuges)

Know – How

The industry all over the world is speeding today towards ecology and specialization.  It’s decisive factor about offer attractiveness is its complexity and everything what is being covered under the word “Know-How”. In the age when many devices and machines technologically advanced are available to be purchased on the Internet, specialized knowledge, experience and cooperation have a leading importance.

Consulting, designing, production, service

PFT provides advisory support from initial design stages in order to support our clients with purchasing the right device from among many types of our offered products, materials, design variants and installation options. We accustom our clients to the comfort of using ready-made solutions.  After sales care includes both a service (reinstallations, regenerations, repairs) and full line of spare parts. Through our professional approach we understand necessity of active participation from the beginning till the end of the project. We offer professional supervision of our skilled employees, share our rich experience among other things like solving possible difficulties during installation or initial start-up.

Zapytania ofertowe

 Informacja o wyniku postępowania 1_2020


Załączniki:

załącznik 1_ do zapytania 2_2019
załącznik 2_ do zapytania 2_2019
załącznik 3_ do zapytania 2_2019

Informacja-o-wyniku-postępowania-2_2019

 


 

Informacja-o-wyniku-postępowania-1_2019

 


Załączniki:

Załącznik nr 1 zapytanie 2_2018
Załącznik nr 2 do zapytanie 2_2018
załącznik nr 3 do zapytanie 2_2018

Informacja-o-wyniku-postępowania-2_2018

 


Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 304-2304-rk Rew.01
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

 Informacja-o-wyniku-postępowania-1_2018

 


                 Załączniki:

Załącznik nr 1 zapytanie 4_2017

Załącznik nr 2 zapytanie 4_2017

Załącznik nr 3 zapytanie 4_2017

Informacja-o-wyniku-postępowania-4_2017


 

 

 

Dotacje

 

strona inf

wniosek 1.5

 

Kariera

PFTECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K. lider w produkcji maszyn i urządzeń do filtracji, separacji, odwadniania, instalacji procesowych, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

 

1. KONSTRUKTOR – TECHNOLOG 

szczegóły oferty

 

2. INŻYNIER SPRZEDAŻY 

szczegóły oferty

 

3. SPAWACZ

szczegóły oferty

 

4. ŚLUSARZ

szczegóły oferty


Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adress PFTECHNOLOGY z dopiskiem “Rekrutacja”
Przypominamy o zamieszczeniu klauzuli:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883;)”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy powodzenia w dalszych poszukiwaniach.

 

 

 

Специальные фильтры

Задача фильтров заключается в защите оборудования, входящего в состав установки от механических загрязнений, а также в снижении содержания загрязнений в фильтруемой среде.

Специальные фильтры предназначены для фильтрации с тонкостью очистки более 0,3 мм в технологических системах питания горелок, производства смазок, опасных жидкостей, тяжелых топлив, отработанных масел, смазок, полиэфирных смол.
Одним из наших решений является изготовление фильтра гудронового топлива со следующими параметрами:
– рабочее давление: 25 бар,
– рабочая температура: 220°C,
– производительность: 30 т/ч.

Фильтры со спиральным скребком с номинальными диаметрами от DN25 до DN300 и тонкостью очистки более 0,3 мм используются также в системах очистки и утилизации отработанных масел, а также жидких животных жиров, предназначенных для сжигания в печах. 

filtry specjalne

Особенности:

 • требуют минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • бесшумная работа установки
 • возможность непрерывной работы 24ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели в диапазоне от 0,05 мм
 • оснащены системой подогрева
 • работа при высоких давлениях
 • компактная конструкция
 • самоочищающиеся сита с минимальным потреблением воды

Преимущества:

 • ограничение количества твердых загрязнений в системе
 • возможность повторного использования профильтрованной среды в дальнейших технологических процессах
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Осадочные фильтры

Задача фильтров заключается в защите оборудования, входящего в состав установки от механических загрязнений, а также в снижении содержания загрязнений в фильтруемой среде.

Параметры работы осадочных фильтров
– диапазон номинальных диаметров: от DN50 до DN300
(для решений на заказ до DN800),
– тонкость фильтрации: от 0,1 мм,
– стандартное исполнение корпуса для рабочего давления до 10 бар,
более высокое давление на заказ,
– рабочая температура: до 158°C,
– материал корпуса: углеродная котловая или кислотостойкая сталь,
– материал сита: кислотостойкая сталь.

Filtry

Особенности:

 • требуют минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • гигиеническое исполнение
 • выбор щели, начиная от 0,1 мм
 • работа при низких и высоких давлениях
 • компактная конструкция

Преимущества:

 • ограничение количества твердых загрязнений в системе
 • возможность повторного использования профильтрованной среды в дальнейших технологических процессах
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Самоочищающиеся фильтры

Задача фильтров заключается в защите оборудования, входящего в состав установки от механических загрязнений, а также в снижении содержания загрязнений в фильтруемой среде.

Параметры работы самоочищающихся фильтров
– диапазон номинальных диаметров: от DN50 до DN300,
– тонкость фильтрации: от 0,1 мм,
– рабочее давление: до 10 бар,
– рабочая температура: до 80°C,
– материал корпуса: углеродная котловая или кислотостойкая сталь,
– материал сита: кислотостойкая сталь,
– минимальное необходимое давление при сбросе загрязнений: 2 бар.

Процесс очистки осуществляется выборочно, с реверсивным распределением поля очистки. Техническое решение защищено патентом.

filtry samoczyszczące

Особенности:

 • требуют минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • бесшумная работа установки
 • возможность непрерывной работы 24ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели в диапазоне 0,05-10 мм
 • работа при высоких давлениях
 • компактная конструкция
 • самоочищающиеся сита с минимальным потреблением воды

Преимущества:

 • ограничение количества твердых загрязнений в системе
 • возможность повторного использования профильтрованной среды в дальнейших технологических процессах
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Технологические линии

Задача технологических линий состоит в выполнении многих операций, направленных на предмет труда, согласно технологической последовательности, с автоматическим рабочим циклом и автоматическим управлением технологическим процессом с помощью обычных механизмов управления, механических устройств автоматического или электронного управления (без компьютерного управления), в т.ч. с автоматическим выполнением вспомогательных операций.

linie technologiczne

Особенности:

 • характерной особенностью технологических линий является, как правило, высокий уровень механизации и автоматизации производственных процессов
 • требуют минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов

Преимущества:

 • одно комплексное решение
 • интегрированная система управления
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Шнековые конвейеры с валом и без вала

Конвейеры предназначены для транспортировки сыпучих материалов. В некоторых применениях они также могут выполнять функции технологического оборудования, используемого в качестве смесителей, охладителей, осушителей. PFtechnology изготовляет конвейеры с валом либо без вала.

przenośnik ślimakowy odwadniający

Особенности:

 • требуют минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • возможность непрерывной работы 24 ч x 365 дней или периодической работы
 • компактная и безопасная конструкция, отвечающая нормам техники безопасности

Преимущества:

 • предназначены для работы в составе нашей производственной линии
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Червячные прессы

Червячный пресс предназначен для выделения твердых частиц из суспензии и их и обезвоживания. Основным элементом пресса является сепарирующий обезвоживающий прессующий червячный, а также транспортный (дополнительно) узел, с приводом от общего мотор-редуктора. Весь пресс установлен на жесткой станине. Обезвоживание и прессование твердых частиц происходит на расположенном внутри корпуса коническом вкладыше из щелевого сита.

prasy ślimakowe

Особенности:

 • требует минимального обслуживания
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • возможность непрерывной работы 24ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели в диапазоне 0,1-0,7 мм
 • компактная и безопасная конструкция, отвечающая нормам техники безопасности
 • самоочищающиеся сита с минимальным потреблением воды

Преимущества:

 • тщательное обезвоживание отделенных загрязнений
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Вращающееся сито с внутренней подачей LBW

Вращающееся сито c внутренней подачей используется для очистки жидкости от твердых тел, образовавшихся в результате протекания различных процессов. Загрязненная жидкость подается внутрь вращающегося фильтрующего барабана (изготовленного из щелевого, перфорированного или тканого сита). Загрязнения, которые были задержаны на сите, транспортируются с помощью спирали к выходу, тогда как отфильтрованная жидкость стекает в сливную ванну и оттуда отбирается через сливной патрубок.

Roto Sito

Особенности:

 • простая конструкция установки
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • компактность
 • бесшумная работа установки
 • возможность непрерывной работы 24ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели в диапазоне 0,1-10 мм
 • безнапорные операции
 • компактная конструкция
 • эффект самоочистки сит

Преимущества:

 • ограничение количества твердых загрязнений в сбрасываемых сточных водах
 • возможность повторного использования профильтрованной среды в дальнейших технологических процессах
 • простая конструкция установки, позволяющая ограничить необходимость контроля работы установки
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • возможность использования отфильтрованной жидкости для промывки сита
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Вращающееся барабанное сито LB

Вращающееся барабанное сито LB используется для очистки жидкости от твердых тел, образовавшихся в результате протекания различных процессов. Загрязненная жидкость подается через коллектор вращающегося фильтрующего барабана (изготовленного из щелевого, перфорированного или тканого сита). Загрязнения прицепляются к внешней стороне сита и транспортируются верхней частью барабана, после чего они соскребаются и падают с сита. При этом отфильтрованная жидкость стекает в сливную ванну, а оттуда отбирается сливным патрубком.

Rotary Drum Screen

Особенности:

 • простая конструкция установки
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • бесшумная работа установки
 • возможность непрерывной работы 24ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели, начиная от 0,1 мм
 • безнапорные операции
 • компактная конструкция
 • эффект самоочистки сит

Преимущества:

 • ограничение количества твердых загрязнений в сбрасываемых сточных водах
 • возможность повторного использования профильтрованной среды в дальнейших технологических процессах
 • простая конструкция установки, позволяющая ограничить необходимость контроля работы установки
 • высокая производительность при относительно низком энергопотреблении
 • возможность использования отфильтрованной жидкости для промывки сита
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

Дуговые сита

Щелевое дуговое сито с гравитационным притоком предназначено для отделения твердых частиц от жидкости. Фильтруемая среда подается под действием силы тяжести или с помощью насоса в проточную емкость с переливом, через который она вытекает по касательной на щелевое сито. Проточная емкость с переливом предназначена для равномерного распределения фильтруемой среды по всей ширине сита. Основная часть загрязнений отделяется от воды уже в верхней части сита. Загрязняющие частицы, задержанные на сите, соскальзывают по поверхности сита. Одновременно с этим оставшаяся на них вода уходит сквозь щели сита. Накопленные в нижней части сита загрязнения постепенно падают с сита, а фильтрат вытекает по сливному патрубку наружу. Очистной патрубок служит для периодической очистки проточной емкости.

sita łukowe

Особенности:

 • простое обслуживание
 • исполнение из высококачественной стали
 • высокое качество узлов
 • возможность непрерывной работы 24 ч x 365 дней или периодической работы
 • выбор щели, начиная от 0,1 мм
 • возможность установки вибрационного сита
 • небольшая стоимость

Преимущества:

 • тщательное обезвоживание отделенных загрязнений
 • высокая производительность
 • отсутствие энергопотребления
 • минимальная стоимость простоев и величина затрат на техническое обслуживание
 • сервисные услуги производителя

продукты

Услуги

PFTechnology специализируется в механической обработке деталей. У нас имеется машинный парк обеспечивающий комплексное обслуживание реализуемых заказов, а также выполнение услуг для внешних заказчиков. 

Технологические возможности:

 • Токарная обработка диаметром до 3200 мм, высота до 2350 мм, макс. вес обрабатываемого предмета 12.000 кг на карусельных станках,
 • Точение диаметром до 900 мм и длиной 4000 мм при весе обрабатываемой детали до 2.000 кг на лобовых токарных станках,
 • Фрезирование на универсальных фрезерных станках, макс размеры стола  400 x 500 x 2000 мм,
 • сверление, развёртывание и координатная расточка отверстий выполняемое на координатно-расточном станке с точностью до 0,02 мм,
 • шлифование плоскостей; 450 x 1000 мм, 

Механическая и пластическая обработка

 • прокатка листов толщиной до 25 мм (S235JRG), максимальной ширины 3000 мм, максимальный диаметр гибки 2100 мм 
 • резка листов толщиной до 25 мм  и шириной до 3150 мм на механическом резальном станке
 • гибка и загибка листов толщиной до 15 мм и длиной до 3000 мм на гибочном прессе
 • прокатка листов толщиной до 4 мм, шириной до 1500 мм  на двухваловом прокатном станке с исключением прямолинейных участков в начале и конце листа, процесс экономически окупаемый при изготовлению значительного количества деталей,
 • плазменная резка листов толщиной до 25 мм, шириной 2000 мм и длиной 4000 мм, 

Плазменная наварка PTA. 

Предлагаем плазменую наварку (методом PTA) как б/у так и новых деталей машин и оборудования особо подверженных износу. Детали навариваемые этим методом находят применение в различных отраслях промышленности. Служим профессиональным советом при подборке дополнительных (навариваемых) материалов с целью получения требуемых свойств навариваемого слоя. Твёрдость слоёв в диапазоне 23 – 64 HRC в зависимости от применяемого навариваемого материала, а также базового материала. 

Примеры применений: 

Наварка COLD SPRAY 

Метод COLD SPRAY является процессом металлизации поверхности, в которой не вводится чрезмерное количество тепла в обрабатываемую деталь. Из за использования кинетической энергии частиц, а не их температуры она особо оправдывает себя при восстановлению тонкостенных деталей или деталей повышеной точности. Технология обеспечивает металлизацию стали, чугуна, керамики, композитов, стекла такими материалами как: алюминий, цинк, медь, никель, олово       и т.д. Благодаря технологии, возможна наварка на основной поверхности, различных  толщин дополнительного слоя. Стандартно это составляет от 0,05 до 4 мм.
Примеры применения:

Приглашаем к сотрудничеству

PFTechnology является производителем машин и оборудования, которое используется в процессах фильтрации, сепарации, обезвоживания и хранения. Компания также предлагает комплексные технологические решения, консультационные услуги и техническое обслуживание.

Наше оборудование, машины и, прежде всего, решения в виде готовых производственных линий, широко используются во многих отраслях промышленности, в частности, при:
очистке промышленных и сточных вод, переработке овощей и фруктов, на скотобойнях и бойнях птиц, в пивоваренной промышленности.

Мы являемся производителем таких установок, как:

 • вращающиеся сита с внутренней и внешней подачей
 • дуговые сита: статические, вибрационные
 • накопительные и самоочищающиеся фильтры
 • прессы для обезвоживания осадка с решеток и сит
 • конвейеры: шнековые, ленточные, ковшевые (нории), планочные
 • вкладыши для протирочных машин

Как производитель, с первых этапов проектирования мы предоставляем полную консультативную поддержку и свои профессиональные знания при выборе машин и оборудования. У нас есть решения, позволяющие снизить потребление воды путем создания систем замкнутой циркуляции.

По желанию заказчиков мы выполняем нетиповые заказы, а также ремонты и модернизацию машин и оборудования.

Продукты питания и напитки

1 (1)

Производство энергии

1 (2)

Целлюлозно-бумажная промышленность

pulp-and-paper

Строительные материалы

welna

Фармацевтическая промышленность

22

Химия и нефтехимия

SPI403cb3_Ropa

Промышленность

przemysl

С 2008 года компания PFTechnology поставляет такое оборудование, как фильтры гудрона, самоочищающиеся фильтры, накопительные, корзинчатые фильтры (стрейнеры), вращающиеся сита, дуговые сита, обезвоживающие прессы, конвейеры, а также комплексные технологические линии для промышленности.

Технологически и технически грамотная команда PFT поможет Вам решить самые сложные проблемы, связанные с водой. От предварительной фильтрации воды и до подготовки воды, питающей котлы и градирные холодильные башни, а также до переработки фруктов и овощей. Компания PFTechnology может предоставить комплексное решение для вашей установки. Эти решения предоставляются как в виде отдельных узлов, так и в виде комплексных технологических линий, которые позволяют свести к минимуму риск, сэкономить средства и сосредоточиться на своей основной деятельности.

Компания PFTechnology продолжает внедрять новые продукты и решения, которые минимизируют потребление энергии и воды, обеспечивая высокую эффективность работы предприятия.

Охрана окружающей среды

С 2008 года компания PFTechnology поставляет такое оборудование, как мелкоячеистые решетки, прессы для осадка с решеток, транспортные системы, установки для гигиенизации, а также комплексные технологические линии для коммунальных и промышленных очистных сооружений.

На рынке имеется много подобных установок, однако ни одному из наших конкурентов не удалось достичь такого уровня знаний, как у PFTechnology, в основе которых лежит процесс развития продукта и возможность выбора соответствующей технологии из широкого спектра возможных вариантов для каждой индивидуальной потребности наших заказчиков.

Компания PFT постоянно внедряет инновации и новые продукты, которые минимизируют техническое обслуживание и энергопотребление. Сегодня мы имеем экономически эффективные решения для предварительной очистки, транспортировки, обезвоживания и повторного использования воды для технологических нужд.

Сертификаты

CERTYFICATE – Система управления качеством проектирования, производства и монтажа технологических линий и промышленного оборудования, которое применяется в процессах: фильтрации, сепарации, обезвоживания, просеивания, сортировки и технологической транспортировки, а также для проектирования и производства машин и оборудования с использованием сит, а также емкостей и фитингов, в т.ч. напорных. (выданный Lloyd’s Register Polska)

СЕРТИФИКАТ OBAC – способность выполнять ремонты машин и оборудования (выданный OBAC)

Разрешения, выданные Управлением технического надзора, отделение (UDT):

 • Производство элементов напорного и безнапорного оборудования
 • Ремонты безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для токсичных или едких материалов, напорных стационарных емкостей, низконапорных емкостей и емкостей низкого давления для жидких легковоспламеняющихся материалов.
 • Монтаж безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для токсичных или едких материалов, безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для жидких легковоспламеняющихся материалов.
 • Производство безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для токсичных или едких материалов, безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для жидких легковоспламеняющихся материалов.
 • Производство безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для токсичных или едких материалов, безнапорных емкостей и емкостей низкого давления для жидких легковоспламеняющихся материалов, стационарных напорных емкостей.

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica
Polska Telefon: +48 48 618 20 71
Fax: +48 48 618 20 82 E-mail: office@pftechnology.eu
sales@pftechnology.eu
WWW: pftechnology.eu
PL
+48 695 161 077
Michał Jewiarz
m.jewiarz@pftechnology.eu
us flag
+48 695 230 531
Robert Lisek
lisekwr@pftechnology.eu
british
+48 600 318 281
Karolina Górlicka
k.gorlicka@pftechnology.eu
german
+48 691 420 109
Andrzej Salwierak
a.salwierak@pftechnology.eu
german
+48 607 120 693
Tomasz Ziętek
t.zietek@pftechnology.eu

Certifications

Certification ISO – Quality Management System for Design, manufacturing and installation of processing lines and industrial devices used in the processes of: filtration, separation, dehydration, screening, segregation and technological transport. Design and production of machines and devices making use of the sieves, tanks and pressure vessels including process pipe work.  Certificate issued by Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. for and on behalf of Lloyd’s Register Quality  Assurance Limited

OBAC Certification – the ability to perform repairs of machinery and equipment (issued by OBAC)

Permissions issued by the Technical Supervision Board (UDT):

 • Fabrication of  pressure vessels and non pressure devices
 • Repairs of non-pressure tanks and low-pressure tanks for toxic or corrosive materials, fixed pressure tanks, non-pressure tanks and low pressure tanks for flammable liquids
 • Manufacturing of  assembly of non-pressure tanks and low-pressure tanks for toxic or corrosive, non-pressure tanks and low pressure tanks for flammable liquids
 • Manufacture of non-pressure tanks and low-pressure tanks for toxic or corrosive, non-pressure tanks and low pressure tanks for flammable liquids
 • Refurbishing  of non-pressure tanks and low-pressure tanks for toxic or corrosive, non-pressure tanks and low pressure tanks for flammable liquids, pressurized fixed tanks

Food & Beverage

1 (1)

Power Generation

1 (2)

Pulp & Paper

pulp-and-paper

Building Materials

welna

Pharmaceuticals

22

Services

At PFTechnology we work meticulously to provide the best custom services and ROI for our clients, our machinery enables us to provide complex support for in house production as well as to provide services to outside customers . Our partners include manufacturers and distributors, as well as service providers in a variety of industries

Technical capabilities:

Metal Fabrication & Machining

 • turning of elements with diameters up to 3100mm, height 2350mm, max element weight 12 000,00kg (26 500,00lbs) on a rotary lathe
 • turning of elements with diameters up to 900mm and length of 4000mm with max weight of 2000,00kg on roll turning lathes
 • milling on universal mills with max table size 400 x 500 x 2000mm 
 • drilling, reaming and hole boring on jig boring machine with accuracy to 0,02mm (0.0008 inches),
 • surface grinding; 450 x 1000 mm, 
 • rolling of steel sheets with maximum thickness of 25mm for carbon steel, 3000mm width and max rolled diameter of 2100mm.
 • steel cutting up to 25mm and with of 3150mm on guillotine shear,
 • bending and folding of steel sheets up to 15mm trick on hydraulic bender,
 • rolling of steel sheets with thickness of 4mm and width of 1500 on a 2 roll bending-curling machine without the need of excess steel for rolling, process becomes cost effective with larger quantities of elements, 
 • plasma cutting of steel with thickness to 25mm and cutting table dimensions of 2000mm x 4000mm,
 • Pipe, Tube, Angle, Channel & Flat Bar Rolling  on a 4 roll profile rolling machine

Plasma Transferred Arc Welding (PTA)

 • In our offer we have a Plasma transferred arc (PTA) hard facing application, in which we apply high-quality metallurgically fused deposits on relatively low cost surfaces. Soft alloys, medium and high hardness materials, and carbide composites can be deposited on a variety of substrates to achieve diverse properties such as mechanical strength, wear and corrosion resistance, and creep. This can application can be performed on used as  well as new elements specifically the once used in abrasive environments. The PTA application has found use in wide variety of industries. We provide professional advice in the selection of coating materials in order to obtain the required properties of the weld layer. The hardness of the coatings is in the range of 23 – 64 HRC, depending on base and the fused material used.

COLD SPRAY Coatings

COLD SPRAY coating method is a process of metallization of the surface’s which does not introduce excessive quantities of heat in coated elements. Due to the use of the kinetic energy of the particles, instead of its temperature. It is particularly suited for resurfacing of precision or thin-wall elements. The technology allows coating of steel, cast iron, ceramics, composites, glass with materials such as Aluminum, Zinc, Copper, Nickel, Tin etc. Thanks to technology, it is possible to build on the base surface of different thickness of the additional layer, normally this is from 0.05 to 4 mm.

Contact us today to get started.

Refining & Chemical

SPI403cb3_Ropa

Industry

przemysl

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica
Polska Telefon: +48 48 618 20 71
Fax: +48 48 618 20 82 E-mail: office@pftechnology.eu
sales@pftechnology.eu
WWW: pftechnology.eu
PL
+48 695 161 077
Michał Jewiarz
m.jewiarz@pftechnology.eu
us flag
+48 695 230 531
Robert Lisek
lisekwr@pftechnology.eu
british
+48 600 318 281
Karolina Górlicka
k.gorlicka@pftechnology.eu
german
+48 691 420 109
Andrzej Salwierak
a.salwierak@pftechnology.eu
german
+48 607 120 693
Tomasz Ziętek
t.zietek@pftechnology.eu

Brush Device

The PFTechnology rotary brush screen  is a mechanically driven screen which comprises a multi paddle rotating axle which can incorporate a brush, rubber or plastic blade arrangement for the consistent removal of dewatered solids from the wedge wire or perforated plate screen surface depending on application.

The brush unit does not require water to be cleaned since due to the scraper and brush being rotated on the screen, it is more cost effective solution compared to out rotary drum screens.

Brush devices rand from the width of 500mm to 2000mm and openings ranging from 0,25 mm up to 5,00 mm.

IMG_0084

Features

 • High reliability
 • Robust construction and design
 • Requires minimal personnel for operation
 • High quality of subcomponents
 • No need for cleaning water

Benefits

 • Basic proven design
 • High efficiency with low power consumption
 • Available manufacturers service
 • In stock spare parts
 • Available manufacturers service

Vibratory Screeners and Separators

Vibratory screens separate solid materials from   liquids, and sort materials by size using multi-plane, inertial vibration that causes particles to pass through apertures in the screen or to travel across the screen surface in controlled directions.

Typical applications include sifting, classifying by size, de-dusting and de-lumping of dry materials, or dewatering of solids in processes. 

A wide range of models and specialized options satisfy a broad range of applications from the most simple to the most challenging, in capacities ranging from several kilograms to more than metric ton per hour. Our  vibratory screeners are used in applications such as sifting, scalping, classifying, de-dusting and de-lumping of dry bulk solids, or dewatering of solids.

This units stand out due to their extremely high efficiency when compared to traditional screeners with the same or greater sieve surface, they are designed for extreme operating environments and conditions.

DSC08386

Features

 • Extremely high efficiency
 • High reliability
 • Robust construction and design
 • Requires minimal personnel for operation
 • High quality of subcomponents
 •  

Benefits

 • Basic proven design
 • High efficiency with low power consumption
 • Available manufacturers service
 • Short screen replacement time
 • In stock spare parts
 • Available manufacturers service

Technological Lines

PFT’s technical resources assure you of the right filtration technologies, advanced designs, consistent manufacturing.  We listen to you; then we design and manufacture the right solution for your filtration & separation needs.

PFTechnology  makes the technological investments needed to assure the highest quality products. Examples are CAD/CAM engineering, fluid flow software, testing station for our pressure vessels and CNC integrated equipment that is helping us design tomorrow’s filtration products today.

Our technical resources provide the right filtration technologies placed together in one solution that conform to your requirements and needs.  That’s why manufacturers and equipment users around the world have trusted PFT products and people. PFTechnology has provided complete technological lines to industries such as:

 • Breweries;
 • Building material;
 • Meat and poultry processing;
 • Fruit and vegetables;
 • Municipal sewage treatment plants;
 • Food;
 • Sewage treatment
 • Artificial fertilizer manufacturing;
linie technologiczne

Features

 • complete automatization of your process
 • Robust construction and design
 • Requires minimal personnel for operation
 • All equipment manufactured from best grades of materials available
 • High quality of subcomponents

Benefits

 • Complete solution
 • Integrated control system
 • High efficiency with low power consuption
 • Available manufacturers service
 • In stock spare parts

Special filters

The automatic filter series can be customized and can even be used in high-stress applications. Various special models are available to our customers. Automatic filters with heating or cooling jackets, models with special materials, high – temperature and pressure models for oil refining application.

Mechanical coalescers are applied in oil and gas industries worldwide for removal of water or hydrocarbon condensate,  by definition coalescers function as a separation tool for liquids.

Coalescing filters are used to separate water droplets  from solid particles carried in the stream, the can be used in chemical, oil and other industries.  l from compressed air using a coalescing effect.

This  filters are designed  and manufactured for specific applications in our facility. All filter internals are always build from minimum of AISI-304 (1.4301) stainless steel material,  higher grades like AISI-316, TI, L grades are also available. Body / vessels can be build from multiple selection of materials for a wide range of applications. The robust construction of the filter makes it suitable for separating of practically all liquids.

filtry specjalne

Features

 • Minimal maintenance and service
 • Subcomponents from reliable suppliers
 • Quiet operation
 • Filters are designed to operate 24hr x365 days
 • Operation at high pressures
 • Solid construction
 • Self cleaning with minimal water wasted

Benefits

 • Minimized quantity of solids in the system
 • In stock spare parts
 • Possibility of the filtered water to be reused as a technological water
 • High efficiency with minimal energy usage
 • Minimal maintenance required
 • Available OEM service

Self Cleaning Filters

PFT is a supplier of high quality self cleaning filters with a patented cleaning design, offers a variety of assemblies to suit any business sector. These filters clean themselves automatically without any human intervention, and help to eliminate ‘downtime’ ensuring your production stays efficient.

Automatic Self cleaning filters are designed  and manufactured for specific applications in our facility. All filter internals are always build from minimum of AISI-304 (1.4301) stainless steel material,  higher grades like AISI-316, TI, L grades are also available. Body / vessels can be build from multiple selection of materials for a wide range of applications. The robust construction of the filter makes it suitable for cleaning practically all liquids, including paint, lacquer, lubricating oil, bitumen, grease, process water, fermentation liquids, petrol, syrup, condensate water and many types of waste water etc.

In the cleaning process the dirt is scraped and suctioned into a sludge chamber from where it is drained away from the filter at appropriate intervals or when specified by available pressure difference reading system. This results in a defined and absolute cleaning of the filter, without the interruption in the process.

The drainage of the filter takes place through the bottom valve, which is set to activated after a certain number of cleanings or at set time intervals. Thanks to this process contamination is concentrated, and pushed out of filter with minimal product loss.

 

filtry samoczyszczące

Features

 • Minimal maintenance and service
 • Subcomponents from reliable suppliers
 • Quiet operation
 • Filters are designed to operate 24hr x365 days
 • Slots available starting 0,1 to 10 mm
 • Operation at high pressures
 • Solid construction
 • Self cleaning with minimal water wasted

Benefits

 • Minimized quantity of solids in the system
 • In stock spare parts
 • Possibility of the filtered water to be reused as a technological water
 • High efficiency with minimal energy usage
 • Minimal maintenance required
 • Available OEM service

Screw Dewatering Press

An PFT screw press can be used in an extremely wide variety of liquid-solid separation, or dewatering applications. PFT screw press can be used in the same applications where belt presses, centrifuges, and filter presses have traditionally been used. PFT custom designs and manufactures 3 types of screw presses from 1 m3/hr  to 10 m3/hr in capacity.

As shown to the right, the screw press is a very simple, slow moving mechanical devise. Dewatering is continuous and is accomplished by gravity drainage at the inlet end of the screw and then by reducing the volume as the material being dewatered is conveyed from the inlet to the discharge end of the screw press. Correctly design screw is critical, as different materials require different screens in order to dewater to a high dry mass ration while maintaining an excellent operating parameters.

 

PFT screw presses have found uses with meat and poultry processors, fruit and vegetable  processors, pulp and paper mills as fiber recovery,  tanneries, textile mills, recycling, building material production factories as process water treatment.

prasy ślimakowe

Features

 • Easy service and maintenance
 • Washing module is a standard
 • Complete unit is produced from stainless steel unless requested otherwise by client.
 • Easy replecable parts

Benefits

 • Removable inspection covers, without compromising safety
 • In stock spare parts
 • Reduces down-time and maintenance costs
 • Easy access to all maintenance items
 • All spare parts in stock and manufactured in our factory. No cheap replacements.

Static Rundown Screens

Static Rundown screens offer proven, reliable performance and most important inexpensive solution  in liquid/solid separation of fibrous and non-greasy solids for municipal and industrial applications. You will not find any moving parts or electrical hook-ups on this standard PFT screens, however for special applications we have manufactured vibratory screens and fine screens with automated wash systems.

This unit includes variety of  header box options, easy removable and replaceable screens and a drip lip, all of which make this a completive product in the industry. Rundown screens are manufactured to the highest industry standards at a fraction of the price of rotary screens, with the use of the same wedge wire material.

Rundown screens have been used in wastewater treatment plants for pretreatment, dewatering of grit. You will also PFT rundown screens used in industries such as recycling, paper and pulp, power generation, food processing, recyclers. Our screens have been found in private water ponds in people backyards.

Slots of this screens range from .10 to 7,0 mm, and capacities range from 10 to 1000  m3 /h with multiple units. The standard used is AISI-304 (1.4301) stainless steel, AISI-316 and L grades are also available.

static screen

Features

 • No moving parts to maintain
 • High capacity wedge wire screen
 • Effective technology, minimum wear
 • Simple proven design with hundreds of installations
 • Optional cleaning system and vibratory system

Benefits

 • Reduces down-time and maintenance costs
 • Designed for pumped flow or cascade applications.
 • Alternate option for more expansive machines.
 • OEM service available
 • Simple installation

Type LBW Internally-Fed Rotating Drum Screen

With hundreds of units sold worldwide, LBW units are proven high-capacity and fine filtration solutions a variety of industries and applications.

In sewage treatment plants, this unit is are used as a fine screen for pretreatment and primary treatment to machines. They have found uses with meat and poultry processors, fruit and vegetable  processors, pulp and paper mills as fiber recovery,  tanneries, textile mills, recycling plants to recover plastics from their water system, building material production factories as process water treatment.

LBW unit is an internally-fed rotary cylindrical screen that can be manufactured with drums made of wedge wire, perforated plates and woven wire mesh for fine filtration. Effluent enters through the inlet and flows into a distribution box that spreads the flow evenly onto two sides of the drum.  As the influent spreads inside the rotating screen, solids are caught inside the cylinder and fluid passes through the screen into the outlet and the for further treatment. Spiral inside the drum move the solids along the length of the screen towards the discharge chute. These units can be equipped with combination of spray bars and brushes to clean the screen.

Together with cooperation of our clients this machine has been upgraded to  incorporate new design and improvements. Depending on drum material and size of aperture ranging from 0.050mm  to 3,00mm the capacity of these units ranges from 10 m3/h  to 1200 m3/h. Standard material is 1.4301 (AISI-304)  stainless steel,  AISI-  316, 316Ti and L grades are also available  upon request and application requirement.

 

Roto Sito

Features

 • Standard completely automatic lubrication system for bearings
 • Screen is direct driven, no worries about sleeping belts or skipping chains
 • Available long lasting plastic drive components for certain applications
 • Robust construction and design
 • Completely enclosed, with all the necessary protection for personnel safety
 • Available ports for inspection without stopping the unit
 • Equipment  optimized for specific application
 • Quick replacement drums and wash system are standard
 • Choice of spray bars or brushes or a combination of it.

Benefits

 • Reduced down-time and maintenance costs
 • Easy inspection access without compromising of personnel safety
 • Direct driven screen eliminates the worry of belts slipping and chains skipping
 • Used with  pumped applications

Type LB – Externally-Fed Rotary Drum Screen

The LB type screen is a self-cleaning wedge wire screen. With hundreds of units installed around the world, it is a proven fine screening technology for municipal wastewater treatment plants and many industries with several application capabilities.

LB machine is accepted as pretreatment fine screens in wastewater treatment applications, as well as in scum screening.  Industrial users, such as meat and poultry processing, food processors, tanneries, textile mills, petrochemical plants, breweries, pulp and paper manufacturing, sugar processing and recyclers, depend on it for product recovery.

The screen is externally-fed so that influent is expands in a baffle chamber, and then spreads over the length of the cylinder. Wastewater cascades through the screen creating backwash which results in a continuously clean surface. Solids are caught on the outside of the screen surface and are removed by a tensioned scraper blade. Units are equipped with automatic wash system to help maintain the screen clean.

Opening sizes are available from 0,050 mm. Capacities range from 14 m3/h  to 1500 m3/h in a single unit. These units can be interconnected for greater capacity.

Rotary Drum Screen

Features

 • Main scraper blade keeps cylinder surface clean
 • Adjustable spring tension  on main scraper
 • Removable top-cover cover minimizes splashing, reduces housekeeping, and protects personnel from personal injury
 • Built in internal spray with feed filter to protect the solenoid valve
 • Stainless steel construction from high quality materials
 • Continuous operation
 • Available complete control units
 • Easily accessible feed chamber simplifies routine maintenance

 

Benefits

 • Spray bar is positioned close to the surface of the screen, this helps keep it clean even when the medium includes grease substances.
 • Automatic operation
 • Minimized down – time and maintenance costs
 • Available manufacturers service

Cumulative Settling Filters

PFT basket and strainer filters make up one of the most widely used range of filters used to separate solids from liquids in systems with sensitive machinery. These systems include but are not limited to cooling water for boilers, system return water, condensate and pump protection on intake water. With proven design, each filter comprises an assembly of wedge wire  screen. For finer filtration a perforated screen with woven wire mesh is used.

The filters are inserted in a hollow body (known as a filter housing) in the path of the fluid flow, forcing the fluid to pass through the filtering element. The size of the opening  is chosen based on the type of  medium to be filtered and the size of the impurities.

These types of filters can provide a very high degree of separation with little or no pressure drop across them. They must be cleaned  manually at set intervals to eliminate process interruptions.

Filtry

Features

 • Manufactured of high grade stainless steel
 • High Quality of sub-components
 • Hygienic design
 • Slot starting @ 0,05 mm for wedge wire screen and 0,005mm for woven mesh
 • High pressure operation
 • Compact construction

Benefits

 • Limited amount of solidsin the circulation system
 • Possibility of being able to use filteredmediumin furthertechnological processes
 • High-performance
 • Minimaldowntime and maintenance costs
 • Available 24hr/day manufacturer’s service

Products

Shaft-less Spiral Conveyor

The shaftless spiral conveyor is the answer for  reliable and efficient transport without the need for additional operators. Our conveyors can be coupled with our machines to create a solids management system that screens, conveys and dewaters solids.

PFT conveyors are totally enclosed. Bolt-on covers with secured inspection doors help contain odors and solids in, eliminate spills and minimize mess in the area.

Our shaftless spiral design is extremely simple, and will provide years of trouble-free performance. This type of design allows for clear, unrestricted throughput, there is no center shaft  and hanger bearings to obstruct material movement. All movable parts are placed on the outside with easy access and maintenance

przenośnik ślimakowy odwadniający

Features

 • Complete stainless steel system with high strength carbon steel shaft less spiral
 • Optional control system
 • Easy adaptable to other equipment if necessary
 • Best choice for stringy and fibrous material
 • Shaft less design allows for large capacities to be transported
 • Optional Connections allow for multiple equipment to be connected to tandem conveyers at once

Benefits

 • Fully enclosed design keeps the  areas clean and eliminates spills
 • Top covers allow for safe inspection of operation even with the equipment operating
 • Minimizes down-time and maintenance costs
 • Easy access to all maintenance items
 • Available OEM service staff

Enviromental Protection

PFTechnology is a manufacturer of machines, devices and processing solutions with their applications, technical and advisory services in the field of filtration, separation and dehydration. We have been on the market since 1998. Professional approach,
commitment of all employees, individual approach to needs of our customers and with
over 10 years of experience, let us enjoy recognition and confidence of our clients all around world. Our devices, machines, and first of all complex solutions in the form of complete technological lines, they all find the wide application in many branches, in particular at treatment of water and sewage.
They work successfully on water systems in production processes of foamed polistyren, artificial fertilizers, vegetables and fruits, juices, roasting of peanuts, epoxy and polyester resins, oils and lubricants, recuperation of washing powder, starch, soda, glass wool, municipal sewage plants, hydrotransport for vegetables and fruits, meat and poultry processing

Know – How
The industry all over the world is speeding today towards ecology and specialization.  It’s decisive factor about offer attractiveness is its complexity and everything what is being covered under the word “Know-How”. In the age when many devices and machines technologically advanced are available to be purchased on the Internet, specialized knowledge, experience and cooperation have a leading importance.

 

Consulting, designing, production, service
PFT provides advisory support from initial design stages in order to support our clients with purchasing the right device from among many types of our offered products, materials, design variants and installation options. We accustom our clients to the comfort of using ready-made solutions.  After sales care includes both a service (reinstallations, regenerations, repairs) and full line of spare parts. Through our professional approach we understand necessity of active participation from the beginning till the end of the project. We offer professional supervision of our skilled employees, share our rich experience among other things like solving possible difficulties during installation or initial start-up.

Filtry specjalne

Zadaniem filtrów jest ochrona urządzeń wchodzących w skład instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz redukcja ładunku zanieczyszczeń w filtrowanym medium.

Filtry specjalne przeznaczone są do filtracji na poziomie od 0,3 mm w instalacjach technologicznych zasilania palników, produkcji smarów, płynów niebezpiecznych, paliwa ciężkiego, olejów przepracowanych, smarów, żywic, żywic poliestrowych.
Jednym z naszych rozwiązań jest wykonanie filtra paliwa gudronowego o parametrach:
– ciśnienie robocze: 25 bar,
– temperatura pracy: 220°C,
– wydajność: 30 t/h.

Filtry ze zgarniaczem spiralnym o średnicach nominalnych od DN25 do DN300 i selektywności od 0,3 mm znalazły zastosowanie również w instalacjach oczyszczania i utylizacji olejów przepracowanych oraz płynnych tłuszczów zwierzęcych przeznaczonych do spalenia w piecach.

 

filtry specjalne

Cechy:

 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • cicha praca urządzenia
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny w zakresie od 0,05 mm
 • wyposażone w system podgrzewania
 • praca przy wysokich ciśnieniach
 • zwarta zabudowa
 • samoczyszczące sita z minimalnym zużyciem wody

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w systemie
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Filtry osadnikowe

Filtry Osadnikowe: zadaniem filtrów jest ochrona urządzeń wchodzących w skład instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz redukcja ładunku zanieczyszczeń w filtrowanym medium. Charakteryzują się zwartą zabudową. Składają się zasadniczo z obudowy, wkładu filtracyjnego, króćca dolotowego i wylotowego, króćcy technologicznych do odpowietrzenia i opróżnienia oraz układu pomiarowego różnicy ciśnień. Czyszczenie wkładu następuje ręcznie i wymaga otwarcia filtra.

 

Zastosowanie w podziale na branże:

 • Ergetyka: filtracja wody technologicznej, filtracja wody smarnej pomp głównych, filtracja wody zasilające kotły, filtracja kondensatu,
 • Ciepłownicza: w instalacjach wody sieciowej, wody technologicznej i zasilania kotła, w układach paliwowych kotła
 • Hutnictwo: zabezpieczenie dysz spryskiwaczy w ciągu technologicznym produkcji stali, zabezpieczenie układu chłodzenia palników, zabezpieczenie chłodnic sprężarek powietrza
 • Farmacja: w liniach technologicznych ujednorodniania mas,
 • Chemiczna: w układach technologicznych oraz układach pomocniczych, w instalacjach wodnych chłodzenia chłodnic oleju sprężarek powietrza, w instalacjach rekuperingu proszku, filtracji żywic, smarów,
 • Naftowa: rafinerie,
 • Papiernicza: zabezpieczenie pomp wody technologicznej,
 • Rolnictwo: zabezpieczenie układów nawadniających,
 • Spożywcza: zabezpieczenie linii technologicznej produkcji soków, jogurtów,
 • Cukrownicza: oczyszczanie soku dyfuzyjnego,
 • Komunalna: oczyszczalnie ścieków, podczyszczalnie wody technologicznej,
Filtry

Parametry pracy filtrów osadnikowych:

 • zakres średnic nominalnych: od DN50 do DN300
  (dla indywidualnych rozwiązań nawet do DN800),
 •  selektywność: od 0,1 mm,
 •  materiał obudowy: stal węglowa, kotłowa lub kwasoodporna,
 •  materiał sita: stal kwasoodporna.

Cechy:

 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • wykonanie higieniczne
 • dobór szczeliny od 0,1 mm
 • praca przy niskich i wysokich ciśnieniach
 • zwarta zabudowa

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w systemie
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Filtry samoczyszczące

Filtry Samoczyszczące: zadaniem filtrów jest ochrona urządzeń wchodzących w skład instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz redukcja ładunku zanieczyszczeń w filtrowanym medium.

Parametry pracy filtrów samoczyszczących:
– zakres średnic nominalnych: od DN50 do DN300,
– selektywność: od 0,1 mm,
– ciśnienie robocze: do 10 bar,
– temperatura pracy: do 80°C,
– materiał obudowy: stal węglowa kotłowa lub kwasoodporna,
– materiał sita: stal kwasoodporna,
– minimalne wymagane ciśnienie w czasie zrzutu zanieczyszczeń: 2 bar.

Proces czyszczenia prowadzony jest selektywnie, z rewersyjnym rozdziałem pola czyszczenia. Rozwiązanie techniczne zostało zastrzeżone patentem.

 

Filtry automatyczne

Cechy:

 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • cicha praca urządzenia
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny w zakresie 0,05-10 mm
 • praca przy wysokich ciśnieniach
 • zwarta zabudowa
 • samoczyszczące sita z minimalnym zużyciem wody

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w systemie
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Linie technologiczne

Zadaniem linii technologicznych jest wykonywanie wielu operacji na przedmiocie pracy według kolejności technologicznej, z automatycznym cyklem pracy i automatycznie sterowaniem procesem technologicznym za pomocą mechanizmów sterowniczych konwencjonalnych, mechanicznych urządzeń sterowania automatycznego lub elektronicznych (bez sterowania komputerowego) łącznie z samoczynnym wykonywaniem czynności pomocniczych.

linie technologiczne

Cechy:

 • cechą linii technologicznych jest z reguły wysoki poziom mechanizacji automatyzacji procesów wytwarzania
 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów

Korzyści:

 • jedno kompletne rozwiązanie
 • zintegrowany system sterowania
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Przenośniki ślimakowe / Pióra do przenośników

PFTechnology jest producentem wielu rodzajów przenośników wykorzystywanych do transportu materiałów sypkich, osadu odwodnionego, skratek i zsitek z produkowanych przez nas sit łukowych i obrotowych oraz wielu innych materiałów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doborze przenośników pod konkretne zastosowanie. Dzięki rozbudowanej strukturze firmy PFTechnology zapewniamy kompleksową realizację zamówienia od projektowania, doboru, poprzez produkcję i montaż w miejscu pracy przenośnika.

Rodzaje produkowanych przez nas przenośników:

Przenośniki ślimakowe (śrubowe)

Stosowane są do transportu materiałów sypkich, drobnoziarnistych, wilgotnych, lepkich, zbrylających się itp. Wstęga ślimaka w tych przenośnikach nawinięta jest na wał obustronnie ułożyskowany. Załadunek i rozładunek transportowanego medium może odbywać się w dowolnym miejscu przenośnika. W zależności od rodzaju nosiwa i przeznaczenia technologicznego, do budowy przenośnika stosuje się elementy wykonane ze specjalnych gatunków materiałów konstrukcyjnych.

Możliwe dodatkowe wyposażenie przenośników:

 • układ zraszający – stosowany w przypadku materiałów silnie pylących
 • układ dozujący – stosowany w procesach wymagających dozowania dodatkowych substancji
 • wzierniki – umożliwiają okresową kontrolę pracy przenośnika bez konieczności demontażu pokryw
 • zasuwy płaskie – przeznaczone do zamykania wysypów oraz odcinania dopływu materiału kierowanego do zasypów przenośnika
 • wyłączniki awaryjne – do zabezpieczenia pracujących w ciągu transportowym przenośników, z których z jakiejś przyczyny transportowany materiał nie jest odbierany
 • czujniki ruchu – sygnalizujące awarię w układzie napędowym podczas pracy przenośnika
 • układ grzewczy i izolacja termiczna – stosowane, gdy wymagane jest utrzymywania zadanej wartości temperatury nosiwa
 • układ odwadniania – stosowany w przypadku konieczności usunięcia nadmiaru wody z nosiwaprzen1

Możliwe dodatkowe wyposażenie przenośników:

 • stale nierdzewne
 • stale kwasoodporne
 • stale węglowe stopowe
 • stale trudnościeralne m. in. Hardox, Creusabro

 

Wykonujemy również powłoki trudnościeralne nakładane plazmą i HVO oraz okładziny ceramiczne.

 

Produkujemy przenośniki ślimakowe z następującymi rodzajami obudów:

przen2

przen3 przen4

Przenośniki ślimakowe bezwałowe (wstęgowe)

Elementem transportującym jest odpowiednio ukształtowana wstęga ślimaka. W celu ograniczenia tarcia wstęgi o obudowę stosuje się specjalne wykładziny trudnościeralne. Przenośniki bezwałowe znajdują zastosowanie do transportu wszelkiego rodzaju mediów sypkich, osadów itp. Stosowane są w przemyśle ciężkim w warunkach wysokich wymagań jeśli chodzi o wydajność (od 0,01 ÷ 600 m3/h).

Przenośniki te są bardzo wytrzymałe, z łatwością radzą sobie z przenoszeniem materiałów ściernych (np. materiały budowlane, piasek, skruszone kamienie itp.), mało rozdrobnionych części (np. butelki PET, zrębki itp.) oraz materiałów kleistych i mokrych (szlam, ziemia itp.). Spirala bezwałowa sprawdza się również w przypadku transportu materiałów wykazujących tendencję do tworzenia zatorów oraz takich, które nie nadają się do transportu przez przenośnik wałowy z uwagi na nadmierne owijanie się nosiwa na wale.

przenosnik bezwalowy1

Przenośniki ślimakowe z modułem odwadniającym:

Przenośniki te stosuje się w przypadku, gdy transportowane medium jest mocno uwodnione np. skratki z sit obrotowych. Przenośnik tego typu jest urządzeniem zintegrowanym, łączącym w sobie funkcję transportującą oraz odwadniającą. Wbudowana sekcja z sita szczelinowego pozwala na usunięcie nadmiaru wody z nosiwa. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, ponieważ poprawia warunki prowadzenia procesu transportu materiałów.

przenosnik bezwalowy2

Zalety:

 • obniżenie kosztów inwestycyjnych – jedno urządzenie łączące w sobie funkcję dwóch – przenośnika i prasy
 • wysoki stopień odwodnienia
 • redukcja ilości odpadów
 • niskie koszty eksploatacyjne
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • łatwa obsługa i czyszczenie urządzenia

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe z elastyczną taśmą stosowane są do transportu materiałów sypkich i ładunków jednostkowych w poziomie lub w pochyleniu, Materiał zasypywany jest przez kosz zasypowy lub zsuwnię w części końcowej przenośnika lub na jego trasie. Zrzut przenoszonego materiału odbywa się w zależności od wymagań technologicznych poprzez wózki bębnowe, zrzutnie pługowe lub z bębna napędowego. W przypadku taśmy pracującej w ruchu rewersyjnym rozładunek może odbywać się również z bębna zwrotnego.przenosnik tasmowy
Pióra do przenośników ślimakowych

Wykonujemy różnego rodzaju pióra ślimakowe z wysoka dokładnością, dlatego gwarantujemy dużą powtarzalność. Do formowania na zimno piór ślimakowych wykorzystujemy wysokiej jakości maszynę CNC o dużych możliwościach, a cały proces wytwarzania piór prowadzony jest pod ścisłą kontrolą, dlatego błędy technologiczne redukujemy do minimum.

wstega1
Rodzaje piór do przenośników ślimakowych

wstega2wstega3wstega4wstega5

 

 

Nasze możliwości technologiczne w zakresie produkcji piór

 

 

wstega6wstega7Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia. Zaprojektujemy i dobierzemy wymiary geometryczne ślimaka oraz materiał konstrukcyjny.Przy składaniu zapytania ofertowego prosimy o podanie następujących danych, według oznaczeń na rysunku:wstega8

przenośnik
 • dostępny szybki i skuteczny serwis producenta
 • wysoka jakość podzespołów
 • możliwość zaprojektowania i przystosowania do pracy z urządzeniami w liniach produkcyjnych
 • dostosowane do potrzeb Klienta
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • możliwość pracy ciągłej 24h x 365 dni lub okresowej
 • posiadają wysoką wydajność przy stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zwarta i bezpieczna zabudowa spełniająca normy BHP

Prasy ślimakowe

Prasa ślimakowa przeznaczona jest do separacji i odwadniania stałych cząstek z zawiesiny. Głównym elementem prasy jest ślimakowy zespół separująco-odwadniająco-prasujący oraz transportowy (jako opcja) napędzany wspólnym motoreduktorem. Całość jest posadowiona na sztywnej podstawie. Odwadnianie i prasowanie cząstek stałych odbywa się na znajdującym się wewnątrz korpusu, wkładzie z sita szczelinowego.

Skratki podawane są bezpośrednio do  kosza zasypowego, z którego transportowane są ślimakiem do komory prasującej. W części tej są płukane i odwadniane, a następnie transportowane na zewnątrz. Urządzenie może być wyposażone w klapę dociskową lub nadążny układ regulacji docisku poprawiający znacznie stopień odwodnienia. Prasy ślimakowe mogą pracować w systemie ciągłym jak i cyklicznym.

Dodatkowe wyposażenie stanowi układ mycia i układ sterowania wraz z czujnikiem napełnienia kosza czyniąc urządzenie całkowicie bezobsługowym.

Prasy ślimakowe znajdują zastosowanie w przemysłach:

 • uboju i przetwórstwo mięsa
 • produkcji materiałów dociepleniowych
 • drobiarskim
 • drzewnym
 • browarniczym
 • rolnictwie i hodowli
 • garbarni
 • utylizacji odpadów
 • biogazowniach
prasy ślimakowe

Cechy:

 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny w zakresie 0,1 mm do 0,7 mm
 • zwarta i bezpieczna zabudowa spełniająca normy BHP
 • samoczyszczące sita z minimalnym zużyciem wody

Korzyści:

 • dokładne odwodnienie odseparowanych zanieczyszczeń
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Sito obrotowe z napływem wewnętrznym LBW (Roto Sito)

Sito Obrotowe z napływem wewnętrznym stosowane jest do oczyszczania cieczy z części stałych powstałych w różnych procesach. Zanieczyszczona ciecz doprowadzana jest do wnętrza obracającego się bębna filtracyjnego (wykonanego z sita szczelinowego, perforowanego lub sita tkanego). Zanieczyszczenia, które zatrzymane zostaną na sicie, transportowane są za pomocą spirali ku wylotowi, natomiast przefiltrowana ciecz spływa do wanny odpływowej, a stamtąd odbierana jest króćcem odpływowym.

Roto Sito

Cechy:

 • prosta konstrukcja urządzenia
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • niewielkie gabaryty
 • cicha praca urządzenia
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny w zakresie 0,1-10 mm
 • bezciśnieniowe operacje
 • zwarta zabudowa
 • efekt samooczyszczania sit

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • prosta konstrukcja urządzenia pozwalająca na ograniczenie konieczności kontroli pracy urządzenia
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • możliwość wykorzystania przefiltrowanej cieczy do mycia sita
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Sito obrotowe z napływem zewnętrznym LB

Sito Obrotowe z napływem zewnętrznym stosowane jest do oczyszczania cieczy z części stałych powstałych w różnych procesach. Zanieczyszczona ciecz doprowadzana jest poprzez kolektor obracającego się bębna filtracyjnego (wykonanego z sita szczelinowego, perforowanego lub sita tkanego). Zanieczyszczenia przyczepiają się do zewnątrz sita i są transportowane górną częścią bębna, po czym są zgarniane i odpadają od sita, natomiast przefiltrowana ciecz spływa do wanny odpływowej, a stamtąd odbierana jest króćcem odpływowym.

Rotary Drum Screen

Cechy:

 • prosta konstrukcja urządzenia
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • cicha praca urządzenia
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny od 0,3 mm
 • bezciśnieniowe operacje
 • zwarta zabudowa
 • efekt samooczyszczania sit

Korzyści:

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • prosta konstrukcja urządzenia pozwalająca na ograniczenie konieczności kontroli pracy urządzenia
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • możliwość wykorzystania przefiltrowanej cieczy do mycia sita
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Sita łukowe

Sito szczelinowe łukowe z napływem grawitacyjnym służy do rozdziału cząstek stałych od cieczy. Filtrowane medium jest podawane grawitacyjnie lub za pomocą pompy do skrzyni wlewowej z przelewem, poprzez który wypływa stycznie na sito szczelinowe. Zadaniem skrzyni wlewowej z przelewem jest równomierne rozprowadzenie filtrowanego medium na całej szerokości sita. Zasadnicza część zanieczyszczeń zostaje oddzielona od wody już w górnej części sita. Cząstki zanieczyszczeń, zatrzymanych przez sito zsuwają się po powierzchni sita. Jednocześnie usuwana jest z nich pozostała część wody poprzez szczeliny sita. Gromadzące się w dolnej części sita zanieczyszczenia spadają stopniowo z sita, a filtrat odpływa króćcem odpływowym na zewnątrz. Króciec wyczystkowy służy do okresowego czyszczenia skrzyni wlewowej.

static screen

Cechy:

 • prosta obsługa
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • możliwość pracy ciągłej 24hx365 dni lub okresowej
 • dobór szczeliny od 0,1 mm
 • możliwość wykonania sita w wersji wibracyjnej
 • niski koszt zakupu

Korzyści:

 • dokładne odwodnienie odseparowanych zanieczyszczeń
 • wysoka wydajność
 • brak zapotrzebowania w energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 • dostępny serwis producenta

Certyfikaty

CERTYFIKAT ISO 9001– System Zarządzania Jakością dla Projektowania, produkcji i montażu linii technologicznych oraz urządzeń dla przemysłu mających zastosowanie w procesach: filtracji, separacji, odwadniania, przesiewania, segregacji i transportu technologicznego oraz projektowania i produkcji maszyn i urządzeń z zastosowaniem sit oraz zbiorników i kształtek w tym ciśnieniowych. (nadany przez LIoyd’s Register Polska)

CERTYFIKAT OBAC – zdolność do wykonywania remontów maszyn i urządzeń (nadany przez OBAC)

Uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego:

 • Wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych ciśnieniowych

Produkty

Żywność i napoje

1 (1)

Wytwarzanie Energii

1 (2)

Przemysł papierniczy

pulp-and-paper

Materiały budowlane

welna

Przemysł farmaceutyczny

22

Chemia i petrochemia

SPI403cb3_Ropa

Przemysł

przemysl

Od 2008 roku PFTechnology dostarcza urządzenia takie jak filtry Gudronu, filtry samoczyszczące, kumulacyjne, filtry koszowe (streinery), sita obrotowe, sita łukowe, prasy odwadniające, przenośniki, a także kompletne linie technologiczne dla przemysłu.

Procesowo i technicznie wyspecjalizowany zespół PFT pomoże Państwu rozwiązać najtrudniejsze problemy związane z wodą. Od wstępnej filtracji do wody zasilającej kotły i wieże chłodnicze, po przetwórstwo owocowo warzywne. PFTechnology może dostarczyć kompletne rozwiązanie dla twojej instalacji. Rozwiązania te są dostępne jako podzespoły lub kompletne linie technologiczne, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka, zachowanie kapitału i skupienie się na podstawowej działalności.

PFTechnology kontynuuje wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań, które minimalizują zużycie energii i wody, przy zachowaniu najwyższego poziomu pracy dla zakładu.

Ochrona Środowiska

Od 2008 roku PFTechnology dostarcza urządzenia takie jak kraty gęste, prasy do skratek, układy transportowe, instalacje do higienizacji, a także kompletne linie technologiczne dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Na rynku jest wiele podobnych urządzeń, jednak nikomu z naszej konkurencji nie udało się replikować obszernej wiedzy PFTechnology, która opiera się na procesie rozwoju produktu i zdolności wyboru odpowiedniej technologii z szerokiej gamy opcji dla każdej indywidualnej potrzeby naszych klientów.

PFT ciągle wprowadza innowacje i nowe produkty, które minimalizują obsługę  i zużycie energii. Dziś mamy ekonomiczne rozwiązania do wstępnego oczyszczania, transportu, odwadniania i ponownego wykorzystania wody do użytku technologicznego.

 

Usługi

PFTechnology specjalizuje się w obróbce mechanicznej detali. Posiadany park maszynowy umożliwia kompleksową obsługę realizowanych zleceń jak również świadczenie usług na zewnątrz.

Możliwości technologiczne:

Obróbka mechaniczna i plastyczna

 • toczenie w zakresie średnic do 3100 mm, wysokość do 2350 mm, max ciężar obrabianego przedmiotu 12.000 kg na tokarce karuzelowej,
 • toczenie średnic do 900 mm i długości 4000 mm o ciężarze obrabianego przedmiotu do 2.000 kg na tokarkach tarczowych,
 • frezowanie na frezarkach uniwersalnych płaszczyzno max wym. stołu 400 x 500 x 2000 mm,
 • wiercenie, rozwiercanie i wytaczanie współrzędnościowe otworów wykonywane na wytaczarce współrzędnościowej z dokładnością do 0,02 mm,
 • szlifowanie  płaszczyzn; 450 x 1000 mm,
 • walcowane blach o grubości do 25 mm (S235JRG), maksymalnej szerokości 3000 mm, maksymalna średnica gięcia 2100 mm
 • cięcie blach o grubości do 25 mm i szerokości do 3150 mm na gilotynie mechanicznej
 • gięcie i zaginanie blach o grubości do 15 mm długości do 3000 mm na prasie krawędziowej
 • walcowanie blach o grubości do 4 mm, szerokości do 1500 mm na walcarce dwuwałowej z pominięciem wybiegów technologicznych, proces opłacalny przy większych seriach detali,
 • cięcie plazmowe blach o grubości do 25 mm, szerokości 2000 mm i długości 4000 mm,

Napawanie plazmowe PTA.

Oferujemy Plazmowe napawanie (metodą PTA) zużytych jak również nowych części maszyn i urządzeń szczególnie narażonych na ścieranie. Detale napawane tą metoda znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Służymy fachowym doradztwem przy doborze materiałów dodatkowych celem uzyskania wymaganych właściwości warstwy napawanej. Twardość powłok w zakresie 23 – 64 HRC w zależności od zastosowanego materiału dodatkowego jak również materiału bazowego.

Napawanie COLD SPRAY

Metoda COLD SPRAY jest procesem metalizacji powierzchni, która nie wprowadza nadmiernych ilości ciepła w obrabiany detal. Ze względu na wykorzystanie energii kinetycznej cząstek a nie ich temperatury szczególnie sprawdza się  przy regeneracjach detali cienkościennych lub precyzyjnych. Technologia umożliwia metalizację stali, żeliwa, ceramiki, kompozytów, szkła materiałami takimi jak: Aluminium, Cynk, Miedź, Nikiel, Cyna itp. Dzięki technologi możliwe jest budowanie na powierzchni bazowej rożnych grubości warstwy dodatkowej. Standardowo jest to od 0,05 do 4 mm.

Home

PFTechnology is a manufacturer of machines, devices and processing solutions with their applications, technical and advisory services in the field of filtration, separation and dehydration. We have been on the market since 1998. Professional approach, commitment of all employees, individual approach to needs of our customers and with over 10 years of experience, let us enjoy recognition and confidence of our clients all around world. Our devices, machines, and first of all complex solutions in the form of complete technological lines, they all find the wide application in many branches, in particular at treatment of water and sewage.

They work successfully on water systems in production processes of foamed polystyrene, artificial fertilizers, vegetables and fruits, juices, roasting of peanuts, epoxy and polyester resins, oils and lubricants, recuperation of washing powder, starch, soda, glass wool, municipal sewage plants, hydro transport for vegetables and fruits, meat and poultry processing. We are ISO 9001:2008 Certified, our machines are designed and manufactured to Directives 97/23/WE and  OBAC/03200ZR/13 certification for machine repairs (decanters , centrifuges)

Know – How

The industry all over the world is speeding today towards ecology and specialization.  It’s decisive factor about offer attractiveness is its complexity and everything what is being covered under the word “Know-How”. In the age when many devices and machines technologically advanced are available to be purchased on the Internet, specialized knowledge, experience and cooperation have a leading importance.

Consulting, designing, production, service

PFT provides advisory support from initial design stages in order to support our clients with purchasing the right device from among many types of our offered products, materials, design variants and installation options. We accustom our clients to the comfort of using ready-made solutions.  After sales care includes both a service (reinstallations, regenerations, repairs) and full line of spare parts. Through our professional approach we understand necessity of active participation from the beginning till the end of the project. We offer professional supervision of our skilled employees, share our rich experience among other things like solving possible difficulties during installation or initial start-up.

Zapraszamy do współpracy

PFTechnology jest producentem maszyn i urządzeń obejmujących w swym zakresie procesy filtracji, separacji, odwadniania i magazynowania. Ponadto firma oferuje kompleksowe rozwiązania procesowe oraz usługi doradcze i serwisowe.

Nasze urządzenia, maszyny, a przede wszystkim rozwiązania w postaci kompletnych linii technologicznych, znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach, w szczególności przy:
oczyszczaniu wody przemysłowej i ścieków, przetwórstwie warzyw i owoców, w ubojniach zwierząt i drobiu, w przemyśle browarniczym, chemicznym, rafineryjnym, ciepłowniczym i wielu innych.

Jesteśmy producentem takich urządzeń, jak:

 • sita obrotowe z napływem zewnętrznym i wewnętrznym

 • sita łukowe: statyczne, wibracyjne, Sita obrotowe

 • filtry osadnikowe i samoczyszczące, filtry specjalne

 • prasy do odwadniania skratek i zsitek

 • przenośniki: ślimakowe, taśmowe, elewatorowe, szczebelkowe

 • wkłady do przecieraczek

 • linie do podczyszczania wody procesowej,

 • Podajniki ślimakowe

Wysokie kwalifikacje, zaangażowanie wszystkich pracowników, indywidualne podejście do potrzeb naszych odbiorców oraz niezbędne do prowadzenia działalności o profilu przemysłowym zaplecze techniczne pozwalają nam w trosce o Klienta maksymalnie zaspokoić jego potrzeby. Dzięki temu zyskujemy uznanie i zaufanie naszych Klientów w na całym świecie.

PFTechnology zapewnia wsparcie doradcze już od wstępnych faz projektowania.W dokonaniu odpowiedniego wyboru spośród znacznej ilości oferowanych produktów, materiałów, wariantów wykonania, czy opcji instalowania. Jako producent zapewniamy, począwszy od wstępnych faz projektowania, pełne wsparcie doradcze oraz wiedzę ekspercką w zakresie doboru maszyn i urządzeń. Przyzwyczajamy naszych klientów do komfortu korzystania z gotowych rozwiązań. Opieka po sprzedażowa obejmuje zarówno serwis (reinstalacje, regeneracje, naprawy) , jak również pełną ofertę części zamiennych.

Na życzenie klientów wykonujemy również nietypowe zlecenia, przeprowadzamy remonty i modernizacje maszyn i urządzeń.

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica
Polska Telefon: +48 48 618 20 71
Fax: +48 48 618 20 82
E-mail: office@pftechnology.eu
sales@pftechnology.eu
WWW: www.pftechnology.eu
PL
+48 695 161 077
Michał Jewiarz
m.jewiarz@pftechnology.eu
us flag
+48 695 230 531
Robert Lisek
lisekwr@pftechnology.eu
british
+48 600 318 281
Karolina Górlicka
k.gorlicka@pftechnology.eu
german
+48 691 420 109
Andrzej Salwierak
a.salwierak@pftechnology.eu
german
+48 607 120 693
Tomasz Ziętek
t.zietek@pftechnology.eu
Menu Title

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij

pft_layout_mainsite_grid_03

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica

tel./fax:
(+48) 48 618 20 71
(+48) 48 618 20 82
e-mail: office@pftechnology.eu
www.pftechnology.eu