WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

udzielanej przez PFTechnology Sp. z o.o. Sp.k.

dla przedsiębiorców na produkowane wyroby

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji regulują warunki gwarancji jakości udzielanej przez PFTechnology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wierzbicy, ul. Kościuszki 96, 26-680 Wierzbica, NIP 655-19-28-416, (zwanej dalej Gwarantem), dla przedsiębiorców na wyroby produkcji Sprzedającego.
 2. Gwarancja jakości jest udzielana  na piśmie, w ofercie lub w umowie i przysługuje wyłącznie w przypadku dokonania sprzedaży.
 3. Gwarancja jakości udzielona na wyrób sprzedany do klienta mającego siedzibę na terytorium Polski obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Gwarancja jakości udzielona na wyrób sprzedany i wysłany przez Gwaranta do klienta do kraju poza terytorium Polski, obowiązuje wyłącznie na terenie tego kraju.
 4. Gwarancja jakości  obejmuje ukryte wady fizyczne, czyli wady, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 5. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty dokonania sprzedaży, chyba że Gwarant określił inaczej w ofercie, w umowie lub w Karcie Gwarancyjnej.
 6. Szczególne Warunki Gwarancji mogą wynikać z umowy lub z Karty Gwarancyjnej Wyrobu, jeżeli zostanie ona dołączona do wyrobu w momencie dokonywania sprzedaży.
 7. Kupujący może skorzystać z gwarancji jakości pod warunkiem, że będzie użytkował dostarczone mu wyroby wyłącznie w warunkach eksploatacyjnych określonych przez Strony przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku odmiennego zastosowania wyrobu gwarancja jakości nie obowiązuje.
 8. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  1. naturalnego zużycia się wyrobu w wyniku jego normalnej eksploatacji,
  2. czynników, które nie mogą być jednoznacznie określone lub spełnione; np. pracy wyrobu przez określony czas bez względu na intensywność wykorzystania  wyrobu,
  3. wyrobów, które były naprawiane lub  modernizowane lub modyfikowane przez podmiot inny niż Gwarant,
  4. wyrobów, które zostały w niewłaściwy sposób transportowane lub magazynowane lub montowane (montaż i demontaż) lub użytkowane lub konserwowane, w tym z użyciem części zamiennych nie pochodzących od Gwaranta;
  5. wyrobów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  6. wyrobów, który były nieprawidłowo eksploatowane na skutek niewłaściwego ich zamontowania oraz braku okresowych przeglądów (np. brak przeglądu i nadzoru pracy urządzenia),
  7. wyrobów niekonserwowanych lub konserwowanych nieprawidłowo,
  8. wyrobów, które zostały zmodyfikowane bez zgody Gwaranta (PFTechnology w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zagrożenia wynikające z używania zmodyfikowanego towaru)
  9. wyrobów, które zostały uszkodzone w transporcie,
  10. części, które wymagają wymiany z uwagi na normalne zużycie się (akcesoria montażowe, śruby, nakrętki itp.),
  11. wyrobów wykonanych wg. rysunków technicznych dostarczonych przez Kupującego, w przypadku gdy wada powstała na skutek zastosowania się do rysunku Kupującego,
  12. wzorów i próbek dostarczonych Kupującemu w celu zaprezentowania produktu,
  13. wyrobów przekazanych do Kupującego nieodpłatnie,
  14. wyrobów określonych w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowe”
  15. nieprzewidzianych wypadków losowych i ich wpływu na wyroby (np. klęski żywiołowe, akty wandalizmu, zjawiska siły wyższej).
 9. Gwarancja jakości wygasa w przypadku, gdy Kupujący na żądanie Gwaranta nie dostarczy mu wadliwego wyrobu celem sprawdzenia lub nie udostępni go  przedstawicielom Gwaranta w celu dokonania oceny, pomiarów i weryfikacji istnienia wady.
 10. W razie stwierdzenia wady, obowiązki Gwaranta z tytułu gwarancji jakości obejmują wyłącznie usunięcie wady fizycznej rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad, wedle uznania Gwaranta, w zakresie wyrobu lub jego części, które okazały się być wadliwe w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego.
 11. Naprawa lub wymiana, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji odbywa się w zakładzie Gwaranta, chyba, że Gwarant postanowi inaczej.
 12. Kupujący zobowiązany jest, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości:
  1. Dokonywać systematycznych przeglądów i regulacji  eksploatowanych wyrobów, na które udzielono gwarancji, potwierdzania czasu ich pracy oraz dokonywanych przeglądów  wyspecyfikowanych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia,
  2. W przypadku stwierdzenia wady zgłosić ją pisemnie  w terminie do 5 dni roboczych od jej wykrycia,
  3. Podjąć niezwłocznie stosowne działania zapobiegające powiększaniu się wady urządzenia,
  4. Do zgłoszenia wady dołączyć wymagane dokumenty wymienione poniżej,
  5. Do dokumentacji zgłoszenia reklamacji dołączyć dokumentację zdjęciową wadliwego podzespołu w miejscu jego zabudowy (przed demontażem).
 13. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury stanowiącej dowód zakupu, nazwę i rodzaj towaru, ilość reklamowanych wadliwych sztuk, wskazanie miejsca znajdowania się wyrobów, dokładny opis wady oraz dokumentację zdjęciową wady, w tym w miejscu zabudowy.
 14. Gwarant przystąpi do usuwania wady po ustaleniu wszystkich okoliczności niezbędnych do stwierdzenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę.
 15. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę, Gwarant dokona naprawy lub wymiany wyrobu w terminie uzgodnionym z Kupującym, technicznie możliwym do wykonania przez Gwaranta, nie dłuższym niż 60 dni od dnia ustalenia, że wada ma charakter wady ukrytej i jest objęta gwarancją.
 16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo tylko co do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 17. W przypadku gdy Gwarant ustali, że wada zgłoszona przez Kupującego nie istnieje lub nie jest objęta gwarancją jakości, Gwarantowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością oceny towaru (np.: koszty dojazdów serwisu, koszty badań, itp.). W uzasadnionych przypadkach Gwarant może nie obciążać Kupującego tymi kosztami.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza obowiązku terminowej  zapłaty za zakupiony towar.
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie.
 20. Ze względu na udzielenie gwarancji jakości wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady.
 21. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji obowiązują zasady określone w przepisach krajowych i międzynarodowych.
 22. Gwarant jak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd dla miasta Radom.
 23. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 01.01.2017r.

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K. 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 96,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : Dariusz Szpilski – tel. 501 458 286
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania, kontaktowania się z klientem/korespondowania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi
 • dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
Menu Title

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij

pft_layout_mainsite_grid_03

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica

tel./fax:
(+48) 48 618 20 71
(+48) 48 618 20 82
e-mail: office@pftechnology.eu
www.pftechnology.eu